Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsaterwoude

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3: 16

 
 

WELKOM

Welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde Kerk Rijnsaterwoude.

Bent u als lezer niet bekend met het kerkelijke leven maar ervaart u wel dat het leven van de wereld geen voldoening geeft en nog minder toekomst heeft, of loopt u met vragen die betrekking hebben op welke wijze u met God verzoend kunt worden, kom dan gerust eens luisteren. Dat kan ook via internet. De preken en andere bijeenkomsten worden live uitgezonden en bewaard, zodat deze op een later tijdstip nog te beluisteren zijn.

Iedereen is uiteraard van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. Wilt u meer weten over het christelijk geloof of bent u op zoek naar een kerk, dan nodigen we u hartelijk uit contact op te nemen. 

Wat geloven wij

Op grond van de Bijbel geloven we, dat God door de verkondiging van het Evangelie zondaren zalig wil maken en hun een nieuw leven geven wil.

God is een drieëenheid: één God die bestaat uit drie Personen:

-God de Vader is de Schepper van hemel en aarde.

-God de Zoon is mens geworden en daarom Verlosser van zondige mensen.

-God de Heilige Geest laat het Woord van God doordringen tot in ons hart, zodat we ons gaan bekeren tot Hem.

We kunnen God vinden in de Bijbel. De Bijbel is Gods boodschap aan ons. God, de Heere vertelt ons daarin wie Hij is. Miljoenen mensen op aarde lezen er dagelijks in. Ze vinden in de Bijbel troost en bemoediging. De Bijbel is helemaal waar. De gebeurtenissen in de wereld zijn daar ook een bewijs van. De Bijbel vertelt ons wie wij zijn. Na de dood houdt niet alles op. Door de zonde heeft de mens de eeuwige dood verdiend. Maar de Heere heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus aan deze wereld heeft gegeven. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verloren gaan, maar eeuwig leven zal.

We kunnen de Heere ontmoeten in de kerkdiensten. Hij wijst ons in de Bijbel op het samenkomen als gemeente in de kerk als allerbeste plaats van ontmoeting. Veel mensen gaan niet (meer) naar de kerk. Zij hebben God niet nodig. Zij verontschuldigen zich door te zeggen dat ze God veel dichterbij voelen in de natuur dan in de kerk. Soms zegt men ook wel: "de mensen in de kerk voelen zich beter dan andere mensen!" Dat is een misverstand. We zijn allemaal zondaren. God vertelt ons dat eerlijk! Hij draait er niet omheen. Maar voor mensen die niet deugen is er juist verwachting. Door Zijn Woord, de Bijbel, is God nabij!

Het christelijk geloof is al vroeg in de geschiedenis van de kerk samengevat; in de zogenaamde Apostolische Geloofsbelijdenis:

Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen
 
 

Informatie

De ochtenddienst vangt iedere zondag aan om: 09:30 uur

De middagdienst vangt iedere zondag aan om: 14:15 uur


Het adres van de kerk is: Herenweg 129, 2465 AE te Rijnsaterwoude. Naast de kerk is er een gratis parkeergelegenheid.


Actuele kerktijden

Klik HIER voor de actuele kerktijden en voorgangers.


Toegankelijkheid

De kerk is toegankelijk voor rolstoelen en er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.Kinderclub

Vanuit onze gemeente wordt eenmaal per maand de kinderclub georganiseerd in de nieuwe zaal van de kerk. (De ingang bevind zich aan de linkerzijde van de hoofdingang van de kerk)

De kinderclub is voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. (Dus ook voor kinderen die niet aan een kerk verbonden zijn, iedereen is van harte welkom!)

De tijden zijn: 9.30 -11.30 uur en het programma ziet er als volgt uit:

Wij vertellen een verhaal uit de Bijbel en zingen verschillende liederen. Daarna is er even pauze (met drinken en iets lekkers) en dan gaan we iets knutselen.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

De club is iedere 2e zaterdag van de maand.

Crèche

Tijdens de ochtenddienst worden kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar opgevangen in de crèche. Dit doen we in de nieuwe zaal.

Er zijn een aantal vaste vrijwilligers die aan de hand van een rooster met elkaar zorg dragen voor de begeleiding van de kinderen.


Catechisatie

Zodra jongeren naar de basisschool gaan, worden zij uitgenodigd om catechisatie te volgen.

Er zijn drie groepen. De eerste groep is voor jongeren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De tweede groep is voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 20 jaar. De derde groep betreft de belijdenis-catechisanten.

Alle groepen komen op donderdagavond samen in de kerk.

Geïnteresseerde jongeren van buiten de kerk zijn ook altijd welkom om een avond bij te wonen.


Overige samenkomsten

-Jeugdvereniging

-Bijbelstudie

-Ouderenavond / middag

 
 
 
 
 

Contact

Kerkgebouw:

Herenweg 129, 2465 AE te Rijnsaterwoude


Consulent:

ds. W.L. van der Staaij

klik HIER voor meer info


Scriba:

Voor vragen en contact kunt u terecht bij: kerkenraad/scriba,

B. Rip,

tel. 06-22552446,

scriba@cgkrijnsaterwoude.nl
Contact

Kosteres:

mw. R. van der Knijff-Leenman,

tel. 06-52266704

koster@cgkrijnsaterwoude.nl


Voorzitter kerkenraad:

J.J. van der Knijff,

tel. 06-15934909

voorzitter@cgkrijnsaterwoude.nl


Beheer website:

De beheerder van deze site is M. van der Meer, voor vragen m.b.t. de site kunt u mailen:

admin@cgkrijnsaterwoude.nl


CGK Rijnsaterwoude binnenzijde

Diaconie:

J. van der Zwan, Woudsedijk Zuid 20,

2481 NB, Woubrugge

IBAN NL49ABNA0892928522

t.n.v. penn. Chr. Geref. Kerk Rijnsaterwoude

RSIN/Fiscaal nummer: 824151070

penningmeester@cgkrijnsaterwoude.nl


Aankomende erediensten


Dagelijks Woord

-- DagelijksWoord.nl